جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - بین خود و خدا پل بزنید - انتشارات جهان سترگ
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - با خدا هماهنگ شو - انتشارات جهان سترگ
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - خدا برترین قدرت - انتشارات جهان سترگ
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - صدای امروز شعر - انتشارات جهان سترگ
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - گناه - انتشارات شاملو
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - نماز اکسیر سلامتی - انتشارات ضریح آفتاب
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - پیک کاله فصل نامه کودکان و نوجوانان
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - نجوای کوثر - ماه نامه نجوای کوثر
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - دانستنی های علمی جهان - انتشارات جهان سترگ
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - دانستنی های تارخی جهان - انتشارات جهان سترگ
جلد کتاب - فرزانه رئیس الساداتی - دانستنی های عمومی جهان - انتشارات جهان سترگ