تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - اصحاب فیل - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - پرنده - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - ابن سینا و مرد بیمار - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - لک لک سپید - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - در چشم های مادر - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - آبی بی پایان - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - سلطان و مهمانی لباس - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - فصل - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - بهلول - جلد کتاب بهلول - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - کتاب - کتاب عصائی که مار شد - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - درس - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - فارسی - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - کتاب - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - خواب گل ها - کتاب آموزش زبان فارسی - چاپ و نشر یاسین
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - زاغی - زاغی کوچولو خجالتی - انتشارات جهان سترگ
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - حکایت - کتاب لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - حکایت - کتاب لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - حکایت - کتاب لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - حکایت - کتاب لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - حکایت - کتاب لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - حکایت - کتاب لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه
تصویرسازی - فرزانه رئیس الساداتی - حکایت - کتاب لطیفه های خواندنی - انتشارات عروج اندیشه