لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - ستاره شرق
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - ستاره شرق
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - گالری رنگینه
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - فست فود خلیج فارس
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - فست فود خلیج فارس
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - آیات
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - شرکت حمل و نقل درون شهری رویان
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - دفتر فنی مهندسی خیریه امام هادی علیه السلام
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - محصولات بهداشتی مریم
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - شرکت بازرگانی
لوگو - نشانه - فرزانه رئیس الساداتی - شرکت بازرگانی