عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - سلف پرتره
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - سلف پرتره
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - پشت بام
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - کوچه
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - پشت بام
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - پشت بام
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - نور و پنجره
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - سلف پرتره
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - کوچه
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - نور و پنجره
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - نور و پنجره
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - بدون شرح
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - زمستان
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - طبیعت
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - بدون شرح
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - غروب
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - ابر و خورشید
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - پانوراما
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - نور و سایه
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - زمستان
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - رودخانه و زمستان
عکاسی - فرزانه رئیس الساداتی - گلدان و گل