پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - آخرین پیام - ماسبقه طراحی پوستر آخرین پیام
پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - سال نامه قدس
پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - سال نامه قدس
پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - محرم - نمایشگاه پوسترهای خیابانی شهرداری مشهد
پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - محرم - نمایشگاه پوسترهای خیابانی شهرداری مشهد
پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - محرم - نمایشگاه پوسترهای خیابانی شهرداری مشهد
پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - جشنواره نوروز باستانی ایرانیان مالزی - موسسه فرهنگ سازان کودکان پارس
پوستر - فرزانه رئیس الساداتی - ایونا خبرگزاری زنان ایران - خبرگزاری زنان ایران